مدارک لازم جهت جا بجایی واحد صنفی.

 

 

1 - تحویل اصل پروانه کسب و دفترچه صنفی قبلی

2-جواب دارایی

3 -جواب شهرداری

4-اجاره خط واحد صنفی

5- فتوکپی از هر سه صفحه شناسنامه

6-فتوکپی کارت ملی

7-فتوکپی کارت پایان خدمت

8-دو قطعه عکس

9- پرداخت فیش 30هزارتومانی آموزش اصناف